PODMIENKY PORTÁLU

Podmienky používania portálu BOOKING b3MAX

I. Preambula
Prevádzkovateľom elektronického internetového systému BOOKING b3MAX (ďalej len „Portál“) je spoločnosť BETRIMAX s.r.o., prevádzka Agentúra b3MAX: Kukučínova 24, Považská Bystrica, IČO: 46 261 656, DIČ: 2023299256, Obchodný register Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30068/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len „Používatelia“). Tieto Podmienky používania Portálu (ďalej len „Podmienky“) záväzne upravujú spôsob používania portálu BOOKING b3MAX.

II. Základné pojmy
1. Podujatie alebo koncert je verejné hudobné vystúpenie, ktoré poriada Organizátor.
2. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá usporadúva podujatie a využíva služby Prevádzkovateľa a Realizátora. Prevádzkovateľ pri usporadúvaní svojich podujatí je zároveň aj Organizátorom.
3. Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa finančne alebo nefinančne podieľa na propagácii, podpore a realizácii akcie. Druhy partnerstva: exkluzívny reklamný partner, generálny reklamný partner, hlavný reklamný partner, oficiálny reklamný partner, reklamný partner, produktový partner a mediálny partner.
4. Interpret je osoba alebo skupina osôb, ktoré ponúkajú svoju verejnú hudobnú produkciu
5. Spolupracovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v mene Portálu vyhľadáva nových zákazníkov, partnerov a podujatia.
6. Booking je rezervácia interpreta na podujatie
7. Zoznam interpretov – zoznam hudobných skupín a hudobníkov na Portáli
8. Zoznam koncertov – zoznam verejných vystúpení Interpretov poriadaných Organizátormi. Podmienkou vytvorenia ZOZNAMU KONCERTOV je uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Interpretom o rozšírenom alebo exkluzívnom bookingu.
9. Kategórie interpretov – zaradenie Interpretov podľa žánrov
10. Typy bookingu: základný, rozšírený a exkluzívny
III. Služby
1. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom elektronický ponukový a rezervačný systém, v ktorom môžu Používatelia-Organizátori akcií a podujatí vyhľadať vhodnú možnosť alebo možnosti pre svoje podujatie, objednať si booking Interpreta na svoje podujatie a môžu vložiť akciu do zoznamu koncertov. Používatelia-Interpreti môžu vložiť svoj profil, plánované koncerty a zabezpečiť booking koncertov prostredníctvom Portálu a Agentúry b3MAX.
2. Portál je pre Používateľov vytváraný počítačovými programami, www stránkami a inštrukciami, ktoré fungujú väčšinou automaticky, bez zásahu a kontroly zo strany Prevádzovateľa.
3. Prevádzkovateľ na základe svojich možností kontroluje obsah a pravdivosť informácií poskytnutých alebo zverejnených jednotlivými Používateľmi, ale napriek tomu neručí za ich pravdivý obsah.
4.Služby na Portáli zahŕňajú hlavne zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a vyhľadávanie dát.

IV. Používateľ
1. Používateľom môže byť Interpret, Organizátor, Partner alebo Spolupracovník.
2. Používateľ sa zaväzuje uvádzať na Portáli pravdivé údaje a poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky ním požadované informácie.
3. Prevádzkovateľ v rámci jemu dostupných možností kontroluje obsah údajov zadávaných jednotlivými Používateľmi.
4. Pokiaľ Používateľ zadá akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný.
5. Používateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory Prevádzkovateľa.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne a bez udania dôvodu odmietnuť zverejniť údaje od Používateľa resp. akciu alebo booking, v prípade ak nadobudne podozrenie, že:
a) bude zneužívať Prevádzkovateľom poskytované služby,
b) jeho informácie sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito Podmienkami,
c) nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,
d) preukáže sa fiktívnosť Používateľa.
e) okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach, Používateľ nesmie pozmeniť či upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, poskytovať verejnosti, inak rozširovať, prenajímať, požičiavať, zobrazovať, prevádzkovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny softvéru (častí softvéru), ani z nich vytvárať súhrnné či odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Portál využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať jeho hodnotu alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov Portálu alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb poskytovaných inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženiny softvéru (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Portálu, ktoré neboli a nie sú verejne sprístupnené.
12. Používateľ prehlasuje, že
a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní Portálu,
c) si Podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,
d) jeho úkony pri používaní Portálu sú považované za vykonané slobodne a vážne.

V. INTERPRET
1. Interpret je Používateľ, ktorý ponúka svoju hudobnú produkciu a súhlasí s verejným vystúpením na podujatí poriadanom Organizátorom.
2. Interpret alebo jeho zástupca môže prostrednítvom formulára VLOŽIŤ INTERPRETA vložiť svoj profil do ZOZNAMU INTERPRETOV. Uvedená služba je bezplatná.
3. Interpret alebo jeho zástupca môže prostrednítvom formulára VLOŽIŤ KONCERT vložiť plánované koncerty do ZOZNAMU KONCERTOV. Podmienkou vloženia koncertov do zoznamu je to, aby bol Interpret zaradený v ZOZNAME INTERPRETOV a aby mal s Prevádzkovateľom uzatvorenú buď zmluvu o rozšírenom bookingu alebo zmluvu o exkluzívnom bookingu.
4. Interpret alebo jeho zástupca, ktorý vyplnil a odoslal formulár VLOŽIŤ INTERPRETA alebo formulár VLOŽIŤ KONCERT, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, ako aj vo vzťahu k ostatným Používateľom, že informácie o Interpretovi, ktoré odoslal, sú pravdivé. Interpret alebo jeho zástupca môže prostredníctvom e-mailu detaily svojho profilu meniť.
5. Interpreti majú možnosť zabezpečenia bookingu ich koncertov prostredníctvom Prevádzkovateľa a môžu využiť 3 typy bookingu: základný, rozšírený a exkluzívny. Podmienkou bookingu rozšíreného a exkluzívneho je uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Interpretom.
6. Prevádzkovateľ môže s Interpretom uzavrieť zmluvu nad rámec týchto Podmienok a marketingovo podporiť Interpreta a spropagovať jeho jednotlivé koncerty.
7. Interpret súhlasí so zverejnením údajov, ktoré uviedol vo formulári VLOŽIŤ INTERPRETA a vo formulári VLOŽIŤ KONCERT.

VI. ORGANIZÁTOR
1. Organizátor je Používateľ, ktorý poriada podujatie alebo akciu a chce využiť služby, ktoré ponúka Prevádzkovateľ na Portáli.
2. Organizátor si môže prostrednítvom formulára BOOKING INTERPRETA rezervovať konkrétneho Interpreta alebo Interpretov. Po overení termínu pošle Prevádzkovateľ Organizátorovi technické a cenové podmienky bookingu. Po odsúhlasení Podmienok bookingu zo strany Organizátora mu pošle Prevádzkovateľ zmluvu. Uvedené platí len pre Interpretov, pod ktorými je v ZOZNAME INTERPRETOV uvedené BOOKING.
3. Organizátor môže svoje Podujatie vložiť do zoznamu koncertov prostredníctvom formuláru VLOŽIŤ KONCERT. Podmienkou vloženia koncertu do zoznamu je to, aby bol Organizátor zaradený v Prevádzkovateľovom ZOZNAME ORGANIZÁTOROV.
4. Organizátor, ktorý vyplnil a odoslal formulár VLOŽIŤ KONCERT, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, ako aj vo vzťahu k ostatným Používateľom, že informácie o podujatí, ktoré odoslal, sú pravdivé,
5. Organizátor môže prostredníctvom e-mailu detaily podujatia do jeho konania meniť a zrušiť.
6. Prevádzkovateľ môže s Organizátorom uzavrieť zmluvu nad rámec týchto Podmienok a marketingovo podporiť Organizátora a spropagovať jeho jednotlivé podujatia.
7. Organizátor súhlasí so zverejnením údajov, ktoré uviedol vo formulári VLOŽIŤ KONCERT.

VII. Podujatie – koncert
1. Nový koncert do ZOZNAMU KONCERTOV na Portáli môže pridať Prevádzkovateľ.
2. Návrh na zápis koncertu do ZOZNAMU KONCERTOV môže poslať Interpret alebo Organizátor na základe formulára VLOŽIŤ KONCERT.
3. Každý koncert je zaradený do príslušnej kategórie.
4. Koncert v ZOZNAME KONCERTOV môže obsahovať tieto údaje: Názov Interpreta, Názov podujatia, Mesto alebo Obec, Miesto konania, Dátum a čas, Cena vstupného a Kontakt na rezerváciu vstupeniek.
5. Jednotlivé koncerty sú v ZOZNAME KONCERTOV zoradené abecedne podľa názvu Interpreta a podľa dátumu. Používatelia môžu filtrovať koncerty podľa mesiaca.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený koncert, ktorý je v rozpore týmito Podmienkami, nezverejniť.
7. Interpret aj Organizátor môže na základe e-mailu kedykoľvek koncert zmeniť, doplniť alebo vymazať zo ZOZNAMU KONCERTOV.

VIII. Ochrana údajov
1. Používatelia berú na vedomie, že údaje vyžadované v súvislosti s používaním Portálu budú spracovávané automatickým systémom.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že údaje o Používateľoch spracúva dôverne a len na účely používania Portálu.
3. Používateľom budú údaje poskytnuté len v súlade s týmito Podmienkami a za účelom zverejnenia informácií o koncertoch.
4. Používateľ súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely.
5. Portál môže využívať cookies alebo iné technológie, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal.

IX. Zodpovednosť za škodu a záruky
1. Používatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.
2. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú prevádzku Portálu, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.
3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom Portálu.
4. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za priame a nepriame škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom.
5. Používateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane Prevádzkovateľa.
6. Používateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

X. Záverečné ustanovenia
1. Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto Podmienky.
2. Jednotlivé vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľov sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Podmienkami.
3. Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním Portálu je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

15.03.2016